ÜYELİK

GEREKLİ EVRAKLAR

1. DİLEKÇE VE TAAHHÜTNAME örneği için tıklayınız
2. VERGİ LEVHASI : İlgili Vergi Dairesinden Tasdikli Fotokopisi
3. İMZA SİRKÜLERİ : (Fotokopisi)
4. TAAHHÜTNAME : (Ekli Form)
5. a) ÖZEL VE TÜZEL FİRMALAR İÇİN : Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)
     b) ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi"
c) JOINT VONTURE - KONSORSİYUMLAR İÇİN : Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi
6. Şahıs Şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi

ÜYELİK ŞARTLARI VE BİLGİLENDİRME:

1. Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz birliği işaretleyiniz.
2. Üyelik başvuru formunda üye iletişim bilgilerini (adres, telefon, faks, e-posta) tam ve düzgün bir şekilde doldurunuz.
3. Halen genel sekreterliğimizde herhangi bir birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe, taahhütname ve imza sirküleri fotokopisi ile diğer birliklerimize üye olabilirler.
4. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri fotokopisi eklenecektir.
5. Giriş aidatı her birlik için 200 TL' dir.
6. Yeni üye olan firmalardan ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.
7. Daha önce genel sekreterliğimizde herhangi bir birliğe üye olan ancak üyeliği askıda olan firmalar, aynı birliğe üye olmak istemeleri durumunda mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için gerekli tüm belgeler ile birlikte 100 TL cari yıl aidatını yatırarak üyeliklerini aktif hale getirebilirler.
8. Daha önce genel sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istenmesi durumunda varsa mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için gerekli tüm belgeler ile birlikte 200 TL giriş aidatını yatırarak üyeliklerini aktif hale getirebilirler.
9. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in 46. maddesinin 1-b fıkrası gereği yıllık aidatların, her yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Şubat sonuna kadar yatırılmayan aidatlara, Şubat ayını takip eden her ay için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gecikme faizi uygulanacaktır.
10. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin 4. fıkrası gereği her yıl Şubat ayı sonuna kadar yıllık aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikleri askıya alınır.