PROJELER

Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi
İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve 24 ay sürecek projenin genel amacı İzmir’deki tekstil sektörünün teknik tekstiller alanında rekabet gücünün artırılarak bölgesel kalkınmaya ivme kazandırmaktır. Bu kapsamda, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesinde bir Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulumunu gerçekleştirilecek ve bu alanda faaliyet gösteren paydaşlara destek sağlanarak rekabet güçleri artırılacaktır. Merkez, öncelikli olarak koruyucu teknik tekstiller üzerine odaklanacak ve bu kapsamda test ve analiz çalışmaları için laboratuar altyapısı kurulacaktır. Merkez bünyesinde yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerine ek olarak sanayinin ihtiyaç duyduğu proje çalışmaları planlanıp yürütülecektir.

 

Novel automatic and stand-alone integrated pest management tool for remote count and bioacoustic identification of the Olive Fly - Bactrocera oleae - in the field
Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve programı kapsamında desteklenen ve 3 yıl sürecek olan proje ile zeytin sineğinin yol açtığı sorunların önlenmesi için kullanılan yoğun kimyasal ilaç ve işgücünün önüne geçmek için “Entegre Pestisit Yönetim Sisteminin” oluşturulması hedeflenmektedir. Geliştirilecek sistem ile zeytin üreticilerinin üretim miktarlarını artırmaları pestisit/insektisit kullanımını azaltmaları, ayrıca hem ilaçlama süresince kullanılan hem de tuzakların manuel takibinde gerekli olan fazla işgücünü azaltmaları için destek olunacaktır.
Web Sitesi: entomatic.upf.edu

 

İnovasyon Yönetimi Akademisi
Firmalarımızın inovasyon süreçlerini içselleştirip firma kültürlerinin parçası haline getirmelerini sağlamaya yönelik olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi himayesinde Ege İhracatçı Birlikleri koordinatörlüğünde “İnovasyon Yönetimi Akademisi” projesi geliştirilmiştir. İnovasyon Yönetimi Akademisi kapsamında vaka bazlı bir eğitim programı geliştirilmiş, uzman videoları ile desteklenmiş ve teorinin gerçek hayattaki yansımaları ile iş dünyasına Ar-Ge ve inovasyonu “A’dan Z”ye aktarmak amaçlanmıştır. İnovasyon Yönetimi Akademisi kapsamında, programın Türkiye’ ye yaygınlaştırılması amacıyla, İnovasyon Yönetimi Akademisi Eğitici Eğitimleri”ne katılan “Akredite Eğitmen”ler, tüm Türkiye’de aynı kapsamda eğitimler düzenleyerek programın çarpan etkisi yaratmasını sağlayacaktır.
Web Sitesi: http://www.inovasyonakademi.com

 

Developing Case Based Vocational Training for Innovation Management / İnovasyon Yönetimi için Vaka Bazlı Eğitim Programının Geliştirilmesi Projesi (INNOCASE)
Innocase projesi Leonardo da Vinci (LdV) Mesleki Eğitim Programı faaliyetlerin biri olan Yenilik Transferi kapsamında yürütülmekte olup, proje süresince “İnovasyon Yönetimi” konusunda Avrupa’da kullanılan ve birçok Avrupa ülkesi tarafından geliştirilen eğitim materyallerin Türkiye’ye adaptasyonu ile birlikte “İnovasyon Yönetimi Eğitim Programı” geliştirilecektir. 2 yıl sürecek proje kapsamında firmaların inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi için gerekli olan nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla “İnovasyon Yönetimi“ konusunda eğitim materyallerinin transfer edilerek içeriğinin geliştirilmesi, böylece inovasyon kapasite gelişimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Web Sitesi: http://innocase.org/

 

Narenciye Bilgi Sistemi Projesi
18 ay sürecek olan bu proje ile İzmir Muğla ve Aydın illerinde bulunan narenciye dikili alanlarının belirlenmesi ve narenciye dikili alanlarının toprak ve sulama suyu özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi teknikleri kullanılarak söz konusu illerdeki narenciye dikili alanlarının il ve ilçe bazındaki alansal büyüklükleri ile toprak ve sulama suyu özellikleri belirlenerek, elde edilecek olan sayısal sonuçlar ile narenciye dikili alanlarının daha sağlıklı değerlendirilmesinin yapılması hedeflenmektedir.

 

Development of novel and advanced decontamination sustainable technologies for the production of high quality dried herbs and spices
Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen projenin amacı, baharat üretici ve ihracatçılarının baharat ve aromatik bitkilerin dekontaminasyon işlemi sonrasında karşılaştıkları tat, aroma, koku ve renk gibi organoleptik özelliklerdeki kayıplarını önlemektir. Proje süresi 30 ay olup daha efektif dekontaminasyon yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Web Sitesi: www.greenfoodec.eu

 

Küme Yöneticileri için Kapasite Gelişimi Projesi
Avrupa Komisyonu - Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında, European Cluster Excellence Initiative (ECEI) tarafından geliştirilen “Cluster Benchmarking Tool – Küme Karşılaştırma Aracı”, “Cluster Quality Label – Küme Kalite Etiketi”, “Küme Yönetimi Eğitim Programı - Cluster Management Training Program”ın ülkemize transfer edilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle kümelerin rekabet güçlerinin hem yaratılacak kümeler arası işbirlikleri ile hem de küme yönetim mekanizmalarının profesyonelleştirilmesi ile artırılması hedeflenmiştir. Proje 2 yıl sürmüştür. Web Sitesi: www.kumeyonetimi.org

 

Organik Ürünler İçin Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi
Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabeti Geliştirme Tebliği kapsamında geliştirilen Organik Ürünler İçin Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi, Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve organik ürün ihracatı yapan veya ihracat potansiyeli taşıyan firmaların, uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılmasını ve orta uzun vadede sürdürülebilir, karlı ihracat artışını sağlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında yer alan firmalara ihtiyaçları doğrultusunda teknik destekler verilmiştir. Proje 3 yıl sürmüştür.

 

Mobilya İhracatı için Güç Birliği Projesi
Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabeti Geliştirme Tebliği kapsamında geliştirilen Mobilya İhracatı İçin Güç Birliği Projesi, İzmir ilinde faaliyet gösteren ve mobilya ihracatı yapan veya ihracat potansiyeli taşıyan firmalarımızın, kümelenme yaklaşımı temelinde uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılmasını ve orta uzun vadede sürdürülebilir, karlı ihracat artışını sağlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında yer alan firmalarla birlikte hedef pazar olarak belirlenen Dubai’ ye ve Rusya’ ya yurtdışı tanıtım ve pazarlama organizasyonu gerçekleştirilmiş olup ticari iş birlikleri geliştirilmiştir. Proje 3 yıl sürmüştür.

 

 

Organik Tarım için Avrupa Kümelerarası İşbirliği Platformunun Geliştirilmesi Projesi
Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogu –II hibe programı çerçevesinde desteklenen Avrupa’da yer alan organik tarım sektörü paydaşları arasında diyalogun gelişmesi, sektördeki ticari ve teknolojik işbirliklerinin artırılması, yeni pazarlar ve müşteriler hakkında bilgi akışının sağlanmasını amaçlamıştır. Bu çerçevede, proje kapsamında Avrupa’da yer alan tüm organik iş kümelerinin aynı platform altında toplanması için çalışılmıştır. Proje 18 ay sürmüştür. Web Sitesi: www.organikkumeler.org

 

InTeLS-TR – KOBİ'ler için Uluslararası Ticaret Konusunda E-Öğrenme Platformu Projesi
Proje, uluslararası ticaret ve özellikle ihracat mesleki eğitimini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önce İngiltere Coventry & Warwickshire koordinatörlüğünde yürütülen “InTeLS” projesinin sonuçlarının ve yönteminin Türkiye’deki KOBİ’lerin yerel ihtiyaçları göz önüne alınarak ülkemize transfer edilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi
İzmir Kalkınma Ajansı tarafından doğrudan faaliyet desteği kapsamında desteklenen ve 3 ay süren fizibilite projesi, Türkiye için üretim, istihdam ve ihracat açısından lokomotif sektörlerden biri olan tekstil sektörünün çok önemli bir dalı olan teknik tekstile odaklanmaktadır. Proje kapsamında öncelikle Teknik Tekstil Sektörü Durum Analizi yapılmış, sektörün dünyada, Türkiye’de ve İzmir’deki durumu yapılacak bir çalışmayla ortaya konmuştur. Projenin bir sonraki aşamasında firmalar birebir ziyaret edilerek Teknik Tekstil Sektörü Değer Zinciri Analizi gerçekleştirilmiştir. Projenin son aşamasında ise önceliklendirilen alanlarda faaliyet göstermesi planlanan mükemmeliyet merkezinin kurulmasına yönelik bir fizibilite etüdü hazırlanmıştır.

 

İnovasyon Yönetimi Akademisi Pilot Uygulama
Ege İhracatçı Birlikleri tarafından geliştirilen modüler ve entegre “İnovasyon Yönetimi Akademisi” Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından desteklenmiştir. Türkiye’de ilk defa 7 hafta sonu olmak üzere toplam 14 gün süren eğitim programı ile eğitim katılımcıları inovasyonun temelinden başlayarak firmaları için bir inovasyon projesi hazırlama yeterliliğine sahip olabilecek düzeye gelecek şekilde düzenlenen eğitim programına 13 firmadan 18 kişi katılmıştır.

Mandarinden Alternatif Ürünler İçin Fizibilite Çalışması
İzmir Kalkınma Ajansı tarafından doğrudan faaliyet desteği kapsamında desteklenen ve 3 ay süren fizibilite çalışması kapsamında öncelikle tarladan tüketiciye ulaşana kadarki süreçte mandarin firelerinin analizi gerçekleştirilmiştir. Bunun devamında fire ve ıskarta ürünlerden elde edilecek katma değerli alternatif ürünler belirlenmiş, alternatif ürünlerin üretim süreçleri detaylandırılmış ve sektör yapıları ortaya konmuştur.

 

İyi Tarım Yüksek Bilgi ve Teknoloji
İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile İzmir’de yerleşik tarımsal ürün işleme tesis ve işletmeleri ile tarımsal ürün ihracatçılarının İyi Tarım Uygulamaları Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve bununla beraber gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların artırılması amaçlanmıştır. 12 ay sürmüş olan proje kapsamında, İzmir’de yoğun biçimde üretimi gerçekleştirilen meyve ve sebzelerin, ekim aşamasından tüketiciye ulaşana dek izlemiş oldukları süreci ve bu süreçte, gıda güvenliği açısından kontrol edilmesi gereken kritik noktaları ortaya koyacak ve elektronik ortamda çalışan bir izlenebilirlik sistemi geliştirilmiştir. Web Sitesi: www.gidaizle.org

 

İyi Tarım Yüksek Gelir Eğitim Projesi
İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve 9 ay süren proje kapsamında iyi tarım uygulamaları konusunda; sürdürülebilir üretim için süreklilik sağlayacak bir eğitim yapısı kurmak, İzmir İl Tarım Müdürlüğü’nün ve ilçe teşkilatının kurumsal kapasitesini geliştirmek ve iyi tarım uygulamalarına geçişi hızlandırmak için tarımsal işletme sahip ve çalışanlarının farkındalıklarını artırmak hedeflenmiştir.

 

Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi Projesi
Avrupa Komisyonu - Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında dünyanın en büyük iş ağı olan Avrupa İşletmeler Ağı’nın bir parçası olarak bölgedeki firmalara ticari işbirlikleri kurmaları, teknoloji transferi yapmaları ve AB finansal destekleri konularında destek olarak bölge firmalarının rekabet güçlerini artırmayı hedeflemiştir. Proje 3 yıl sürmüştür.

 

Uluslararası Pazarlama Uzmanı Yetiştirme Projesi
Avrupa Birliği tarafından desteklenen projenin amacı, İzmir’deki işsiz gençlerin ve kadınların istihdamına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, İzmir’de ikamet eden 18-29 yaş arasında 60 işsiz gence, Rusça, Yunanca ve İspanyolca dillerinde 7 ay eğitim verilmiştir. Bunlarla eş zamanlı olarak, Temel Pazarlama, İhracat ve Uluslar arası Pazarlama, Girişimcilik ve İnovasyon’la Rekabet eğitimleri verilmiştir. Projenin sonunda eğitim alan proje katılımcıları çeşitli sektörlerdeki firmalar ile eşleştirilerek proje boyunca elde ettikleri kazanımlarını iş hayatına aktarabilme olanağı bulmuşlardır.