DUYURULAR

MEVZUAT // Susam Tohumu Gözetim Uygulamasında Değişiklik
( 21 Kasım 2017 Salı )

21.11.2017 tarih, 30247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile Susam Tohumu (kırılmış veya kırılmamış) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek gözetim uygulamasında değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ değişikliği aşağıda sunulmuş olup, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171121-5.htm linkinden de ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 –(1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

 

 

 

 

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim gümrük kıymetine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan