DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Gümrük İdarelerince onay imzalı ve mühürlü beyannamelerin verilmesi hk.
( 25 Ocak 2018 Perşembe )T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 23.01.2018 tarihli yazıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen “Gümrük İdarelerinin Standardizasyonu Eylem Planı” kapsamında, 16.05.2017 tarihinden itibaren daha önce onay memurunca gerçekleştirilen beyannamelerin kabulü, imzalanması ve mühürlenmesi işlemlerinin uygulamada yarattığı sorun karşısında konunun Bakanlığımız ve anılan Bakanlık nezdinde gündeme getirildiği ve 30.11.2017 tarihli ve 2017/6 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi ile Gümrük idarelerince onay imzalı ve mühürlü beyanamelerin verilmesi hususunun karara bağlandığı bildirlmiştir.

Anılan yazıda devamla ilgili Genelgenin uygulamasında birtakım sıkıntılar yaşandığı, bazı gümrük idarelerinde tescil ve onay işlemlerinin birleştirilmesi gerekçe gösterilerek beyannameye mühür vurulması ve imza atılması taleplerinin reddedildiği, bazı Gümrük idarelerine ise Genelgenin uygulanmasından imtina edildiği veya Genelgeye aykırı işlem yapılarak şekil şartlarına uyulmadığı belirtilmiş ve sorunların çözümlenmesini teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığına intikal ettiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ekte yer alan ve tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince bağlantılı gümrük idarelerini muhatap yazısında 2017/16 sayılı Genelgeye uygun şekilde işlem yapılması hususu talimatlandırılmakta olup, bahse konu talimat uyarınca, ihracatçılarımızın gümrük idarelerine, 2017/16 sayılı ve ekte yer alan Genelgeyi ibraz ederek, mühürlü ve imzalı Gümrük beyannamesi örneğini temin etmelerinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ek: 2017/16 Sayılı Genelge

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ayşe Yıldırım