DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // KOSOVA / ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI
( 05 Mart 2018 Pazartesi )

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ nden alınan bir yazıda; Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından 5 Şubat 2018 tarihinde, Çin Halk Cumhuriyeti ve ülkemiz menşeli ‘Deri Ayakkabı ve Botlar’ ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı belirtilmektedir.
Anılan anti-damping soruşturması, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ) Anti-Damping Anlaşması’nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve Kosova’nın anti damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütülecektir.
Bahse konu süreç esnasında, DTÖ Anti-Damping Anlaşması’nın 6.1. maddesi
uyarınca Kosova tarafından ilgili ihracatçı firmalarımıza soru formu gönderilecek ve bu
formun iletim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde doldurulması gerekecektir. Bununla
beraber, ihracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma
otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin
edilmesi imkân dâhilinde olabilecektir. Soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda
soruşturmaya taraf olan firmalarımız için bireysel damping marjları hesaplanacaktır. Öte
yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi
reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts
available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilecektir. Dolayısıyla, ilgili
herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere
verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu
tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açması ihtimal dâhilinde olacaktır.
Kosova tarafından başlatılan mezkûr anti-damping soruşturmasında ülkemiz menşeli ‘ Deri Ayakkabı ve Botlar’ ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Kosova yerli üretimi üzerinde bir zarar yol açıp açmadığının değerlendirileceği belirtilmektedir. Söz konusu soruşturulmanın başlatıldığına dair karara aşağıdaki bağlantı aracılığı ile ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

Kosova Anti-Damping Soruşturmasına Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman