DUYURULAR

MEVZUAT // Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi
( 25 Aralık 2017 Pazartesi )

23 Aralık 2017 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri no:301)” ile aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri üzerinden %5 indirime gidileceği belirtilmektedir.

Söz konusu indirimden, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması,

b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000.-TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

ç) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması,

şartının arandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-12.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.