DUYURULAR

GENEL DUYURU // İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hk.
( 22 Aralık 2017 Cuma )


Bilindiği üzere, 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mezkur Kararın "Hususi damgalı pasaport verilecek
kişiler" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, diğer hususlar meyanında, son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama anılan Kararın 5 inci maddesinde belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, mezkûr Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, 2014, 2015 ve 2016 yılları ihracat rakamları esas alınarak 2017 yılında hususi damgalı pasaport verilebileceği öngörülen mal ihracatçısı firmalar ile anılan firma yetkililerine verilebilecek hususi damgalı pasaport sayısı, bahse konu Kararın "Firmaların belirlenmesi" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Ekonomi Bakanlığınca belirlenerek hâlihazırda hak sahiplerine hususi damgalı pasaport verilmektedir.

Konuya ilişkin Ekonomi Bakanlığına vaki muhtelif müracaatlarda, 2017 yılında Ekonomi Bakanlığınca belirlenen mal ihracatçısı hususi damgalı pasaport hakkı sahibi firmaların bu haklarının 2018 yılında devam edip etmeyeceği hususunda tereddüt hâsıl olduğu ifade olunmuştur.

2017 yılında hususi damgalı pasaport almaya hak kazanan mal ihracatçısı firmaların söz konusu hakları 2014, 2015 ve 2016 yıllan ihracat rakamları esas alınarak belirlendiğinden, bu haklarını 2017 yılı içerisinde kullanmaları Ekonomi Bakanlığınca uygun
görülmüş olup, söz konusu haklarını kullanabilmelerini teminen , en geç anılan yılın son iş günü olan 29/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir. Talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Bölge Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüklerince tekemmül ettirilecek diğer işlemlerin ise bu tarih sonrasında da gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, mezkûr yılda hak kazanılan ancak 2017 yıl içerisinde kullanılmayan pasaport haklarının bir sonraki yıla devredilmesi mümkün bulunmamakta olup , 2018 yılında hususi damgalı pasaport verilebileceği öngörülen mal ihracatçısı firmalar ile anılan firma yetkililerine verilebilecek hususi damgalı pasaport sayısı bahse konu Kararın "Firmaların
belirlenmesi" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2015, 2016 ve 2017 yılları resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak, Ekonomi Bakanlığınca 2018 yılı içerisinde belirlenecektir.

Anılan hususlar çerçevesinde ihracatçı firmalarımızın duruma ilişkin dikkatli davranmaları beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Vekili

Ayrıntılı Bilgi İçin: Murat Mete

-- İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ HK_00009197.pdf