E.İ.B. Hakkında
Faal İhracatçı Firmalar
Dış Ticaret Mevzuatı
İhracat Teşvikleri
Devlet Yardımları
Dahilde İşleme Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
Tarımsal İhracat İadeleri
Avukatlık Desteği
Fuar ve Heyetler
Eğitim ve Seminerler
Haber ve Duyurular
İstatistikler
Organik Tarım
Faydalı Bilgiler
Üyelik İşlemleri
Döviz Kurları
Ege İl Rehberi
Faydalı Linkler
RSS Özet Akışları
İletişimEge İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği

Adres:
Atatürk Cad. No:382
Alsancak 35220 İzmir
Tel: 232-488 60 00
Faks: 232-488 61 00
E-Posta: eib@egebirlik.org.trTİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ SORUŞTURMALARI VE GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA İHRACATÇI FİRMALARCA SATIN ALINAN AVUKATLIK/DANIŞMANLIK HİZMETİ HARCAMALARININ DESTEKLENMESI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE TANIMLAR

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, yurt dışında muhatap olunan ticaret politikası önlemi soruşturmaları ve ülkemiz ihraç ürünlerinin yararlandığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulamaları kapsamında ihracatçı firmalarca satın alınan avukatlık danışmanlık hizmetleri için İhracatçı Birlikleri bütçesinden yapılan destek ödemelerini düzenlemektir.

Tanımlar
Madde 2- Bu Yönerge'de geçen;
a. Müsteşarlık: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı;
b. Soruşturma: İhracatçı firmanın muhatap olduğu, ilk kez açılan damping, sübvansiyon ve korunma önlemleri soruşturmaları ile yürürlükte olan damping, telafi edici önlem ve korunma önlemlerinin gözden geçirme soruşturmalannı;
c. Birlik: Soruşturmaya muhatap ihracatçı firmanın üyesi bulunduğu İhracatçı Birliği'ni;
d. Genel Sekreterlik: Birlik Genel Sekreterliğini,
e. Firma: Soruşturmaya muhatap olan ve bu Yönerge'nin 3'üncü maddesinde geçen nitelikleri haiz ihracatçı firmayı;
f. Avukatlık/Danışmanlık Firması: İhracatçı firma veya Birlikçe soruşturma kapsamında avukatlıkldanışmanlık hizmeti satın alınan yerli veya yabancı firmalan;
g. Destek: İhracatçı firmanın veya Birliğin avukatlıkldanışmanlık firmalanndan satın aldığı hizmetin bedeline yönelik bu Yönerge kapsamında ilgili Birlik tarafından sağlanan maddi destek miktarını;
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM KAPSAM, BAŞVURU ŞEKLİ VE DESTEK MİKTARI

Desteklenecek İhracatçı Firma
Madde 3- Soruşturmalar kapsamında desteklenecek firmanın, soruşturma açıldığı yıldan önceki son iki takvim yılında, soruşturma konusu ürünlerde, üyesi bulunduğu Birlik üzerinden toplam asgari i milyon ABD doları tutarında ihracat gerçekleştirmiş olması gerekir. 

Uygunluk Değerlendirmesi
Madde 4- Destek talebinde bulunan firma, soruşturma açıldıktan sonra en geç 3 ay içerisinde, soruşturma hakkında kısa bilgi içeren notu ve son iki takvim yılında soruşturma konusu ürünlerde üyesi olduğu Birlik üzerinden gerçekleştirdiği ihracatı gösteren Gümrük Beyannamesi örnekleri ile Genel Sekreterliğe müracaat eder. Genel Sekreterlik, 3 üncü maddede belirtilen kriterlere uygunluk açısından başvuruyu değerlendirir ve sonucu firmaya en geç 30 gün içinde bildirir.
İhracatçı firmanın talebiyle açılan, yürürlükteki telafi edici önlemlere yönelik idari gözden geçirme soruşturmalarında, başvurunun Genel Sekreterlikçe değerlendirmeye alınabilmesi için firmamn 7 nci maddede belirtilen Müsteşarlık onayını almış olması ve soruşturmayı yürütecek olan kuruma bu onay tarihinden sonra başvuru yapmış olduğunu kanıtlayan belgeyi Genel Sekreterliğe ibraz etmesi gerekir.

Müracaat Şekli ve İstenilen Belgeler
Madde 5- Başvurusu Genel Sekreterlikçe uygun bulunan firma, destekten yararlanmak için, soruşturmanın nihai sonucunun açıklanmasını müteakip, aşağıda belirtilen belgelerle Genel Sekreterliğe müracaat eder.
a. Avukatlık firmasıyla yapılan ve avukatlık ücreti ile diğer giderleri ayrı ayrı gösterir sözleşmenin aslı veya noter veya Genel Sekreterliğin aslım görerek onayladığı sureti,
b. Avukatlık firmasına yapılan ödemeye ilişkin faturanın aslı veya noter veya Genel Sekreterliğin aslım görerek onayladığı sureti,
c. Avukatlık bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontunun aslı veya noter veya Genel Sekreterliğin aslım görerek onayladığı sureti.
Yukarıda belirtilen belgelerle müracaat eden firmalara, Birlik Yönetim Kurulu tarafından, bütçe imkanları dahilinde destek verilebilir.

Destek Miktarı
Madde 6- Birlik Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen başvuru kapsamında, firmanın soruşturma başına yaptığı avukatlık masraflarının %50'si Birlik bütçesinden karşılanabilir. Yapılan ödeme 40.000 ABD Dolarım geçemez.
Destek, Birlik tarafından soruşturma bazında verilir. Ayın ülkede aynı ürün ile ilgili açılan her bir soruşturma Birlik tarafından ayrı ayrı desteklenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL HÜKÜMLER

Telafi Edici Vergi Gözden Geçirme Soruşturmaları
Madde 7- İhracatçı firmanın talebiyle açılan, yürürlükteki telafi edici önlemlere yönelik idari gözden geçirme soruşturmalarında, firmanın soruşturmayı yürütecek olan kuruma başvurusunu yapmadan önce, hizmet satın alacağı avukatlık firmasına yaptırdığı ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte Müsteşarlığa başvurarak onay alması gerekir. Müsteşarlık bu başvuruyu 45 gün içerisinde değerlendirerek, sonucu firmaya ve Genel Sekreterliğe bildirir.
Bu Yönerge yürürlüğe girdikten sonra, Müsteşarlık onayı almadan yürürlükte olan telafi edici önlemlerin gözden geçirme soruşturmasının açılması için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firma, başvuru yaptığı bu soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için bu Yönerge kapsamındaki desteklerden faydalanamaz.

Ortak Hizmet Alımı
Madde 8- Soruşturmaya konu ürün ihracatının genel savunmasına yönelik olması kaydıyla, Birlik Yönetim Kurulu'nun kararı ve Müsteşarlık onayı ile doğrudan ilgili Birlik tarafından da avukatlık hizmeti satın alınabilir.
Birinci fıkra hükmü çerçevesinde avukatlık hizmeti satın alımlarında, sözleşmenin avukatlık ücretine ilişkin kısmının tamamı ilgili Birlik bütçesinden karşılanabilir, ancak bu kapsamda yapılacak ödeme miktarı 60.000 ABD Dolarını aşamaz. Bu miktar, ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Müsteşarlık onayı ile arttırılabilir.
Birlik tarafından yapılacak genel savunmalar için danışmanlık hizmeti alınması durumlarında ise, danışmanlık firmasına ödenen ücretin tamamı, Birlik Yönetim Kurulu'nun kararı ve Müsteşarlık onayı ile ilgili Birlik bütçesinden karşılanabilir, ancak bu kapsamda yapılacak ödeme miktarı 20.000 ABD Dolarını aşamaz. Bu miktar, ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Müsteşarlık onayı ile arttırılabilir.

Madde 9- Soruşturmalar kapsamında ortak hizmet alımı gerçekleştirilmesi halinde;
a. Avukatlık firmalarından teklif alınması için Birlik internet sitesinin yanı sıra ulusal veya uluslararası yayın yapan en az iki gazete/dergide duyum yapılır ve ayrıca soruşturma açılan ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirlikleri vasıtasıyla belirlenecek avukatlık firmalarından teklifyapmaları talep edilir.
b. Tekliflerin, saat başı ve paket çalışma ücretleri ile avukatlık firmalarının daha önce savunduk1arı davaları da kapsayan bilgileri içerir mahiyette olması zorunludur.
c. Alınan bu teklifler, mer'i İhracatçı Birlikleri Satınalma Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilir ve Birlik görüşü ile birlikte Müsteşarlık onayına sunulur.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Kapsamında Sağlanacak Destek
Madde 10- Çeşitli ülkeler tarafından uygulanan ve ülkemiz ihraç ürünlerinin de yararlandığı GTS uygulamalarına ilişkin olarak, Birlik Yönetim Kurulu'nun kararı ve Müsteşarlık onayı ile Birlikçe avukatlık hizmetleri satın alınmasına karar verilebilir. Bu durumda, Birlik tarafından sözleşme yapılan avukatlık firmasına ödenen ücretin tamamı ilgili Birlik bütçesinden karşılanabilir. Ancak, destek miktarı başvuru bazında 50.000 ABD Dolarını aşamaz. Bu miktar, ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Müsteşarlık onayı ile arttırılabilir.
Alınmasına karar verilen bu tür hizmet alımları, 9 uncu maddede belirtilen usul çerçevesinde yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİGER HÜKÜMLER

Raporlama
Madde 11- Bu Yönerge kapsamında ihracatçı firmalara sağlanan desteklere ilişkin detaylı raporlar, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa Genel Sekreterlikçe Müsteşarlığa intikal ettirilir.

Yetki
Madde 12- Bu Yönergede düzenlenen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, işbu yönergenin mahiyeti ve kapsamındaki özel ve zorunlu durumlarda ortaya çıkacak hususları ince1eyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Yürürlük
Madde 13- Bu Yönerge hükümleri Müsteşarlık talimatı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14- Bu Yönerge hükümleri Müsteşarlık tarafından yürütülür.

Geçici Madde 1- Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan soruşturmalar kapsamında, bu Yönerge'de öngörülen desteklerden yine bu Yönerge'de belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yararlanılabilir.